Ασφαλιστικές έννοιες και ορολογία

Παρακάτω δίνεται μια εύκολη και κατανοητή ερμηνία ασφαλιστικών όρων που αφορούν στο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής ευθύνης Ιατρού. Έννοιες που θα συναντήσετε και εντός του παρόντος Ιστοχώρου αναλύονται περιληπτικά παρακάτω :

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Είναι το πρόσωπο που κατάρτισε και συμφώνησε με την Ασφαλιστική Εταιρεία τη συγκεκριμένη ασφάλιση και οφείλει να καταβάλλει το ασφάλιστρο.

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ

Είναι το πρόσωπο υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Το έγγραφο στο οποίο έχουν τυπωθεί τα προσωπικά στοιχεία, τα αντικείμενα και οι καλύψεις που έχουν συμφωνηθεί και παρέχονται, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, η διεύθυνση του ασφαλιζόμενου κινδύνου, η διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης, τα ασφάλιστρα και οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ισχύει στην ασφαλιστική κάλυψη.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είναι η δυνατότητα επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος που δύναται να έχει σαν συνέπεια τη γέννηση αξιώσεων Αστικής Ευθύνης κατά του Ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια που ισχύει η ασφάλιση.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα στοιχεία της διεύθυνσης (οδός, αριθμός, τόπος, κλπ) που βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα (διεύθυνση ιατρείου εν προκειμένω)

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Είναι ο τραυματισμός ή η ασθένεια ή ο θάνατος οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον επήλθε μέσα στα γεωγραφικά όρια και κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

 

ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Είναι η βλάβη και / ή η απώλεια χρήσης ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων εφόσον οφείλονται σε καλυπτόμενο συμβάν που επήλθε μέσα στα γεωγραφικά όρια και κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

 

ΤΡΙΤΟΣ

Είναι κάθε πρόσωπο που:

  1. δεν έχει εργασιακή ή εταιρική σχέση με τον Ασφαλισμένο
  2. δεν συνδέεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ασφαλισμένο
  3. δεν ενεργεί σε σχέση με το περιστατικό ευθύνης, με οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό του Ασφαλισμένου
  4. δεν έχει μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένεια με τον Ασφαλισμένο

 

ΣΥΜΒΑΝ

Είναι κάθε τυχαίο εξωτερικό και μή αναμενόμενο περιστατικό, που δε προκλήθηκε εκούσια από τον Ασφαλισμένο και το οποίο προξένησε "σωματική βλάβη" ή "υλική ζημιά".

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Το χρηματικό ποσό το οποίο δεν ευθύνεται να αποζημιώσει η Ασφαλιστική Εταιρεία, παραμένει εις βάρος του Ασφαλιζομένου προσώπου όπως αυτό ισχύει και περιγράφεται στις καλύψεις ή παροχές του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝ

Είναι το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρείας για κάθε ένα καλυπτόμενο συμβάν ατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Είναι το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρείας για όλα τα καλυπτόμενα συμβάντα και για όλη τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το ποσό εκείνο που αποδίδει η Ασφαλιστική Εταιρεία στον Ασφαλιζόμενο, μετά την επέλευση καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να αποκαταστήσει το σύνολο ή μέρος της ζημιάς του.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Είναι οι όροι που καθορίζουν το πλαίσιο της ασφάλισης και περιλαμβάνουν τα άρθρα στα οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων, πως καταρτίζεται και ακυρώνεται η ασφαλιστική κάλυψη, πως ισχύει η ασφάλιση, τι γίνεται σε περίπτωση επίτασης (αύξησης) του κινδύνου, τι ισχύει αν έχετε ασφαλιστεί και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία ή σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του Συμβαλλόμενου ή / και το Ασφαλιζόμενου, τις Γενικές Εξαιρέσεις και πώς διακανονίζεται μια ζημιά.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Είναι οι όροι που "εξειδικεύουν" τον κάθε κίνδυνο ή προβαίνουν σε τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και περιλαμβάνουν τις Ειδικές Εξαιρέσεις.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ

Είναι το έντυπο που εκδίδεται απο την Ασφαλιστική Εταιρεία για να γίνει κάποια αλλαγή σε Συμβόλαιο που ήδη ισχύει (π.χ αλλαγη διεύθυνσης κινδύνου ή πρόσθεση ασφαλιστικών καλύψεων)

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Είναι το ειδικό έντυπο της Εταιρείας στο οποίο ο Συμβαλλόμενος συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα για την ασφάλιση στοιχεία ή πληροφορίες, καθώς επίσης και το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης. Ττο έντυπο αυτό υπογράφεται απο τον Συμβαλλόμενο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εκδίδεται το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Στη πρόταση ασφάλισης, συμπεριλαμβάνονται και τυχόν άλλα έγγραφα (πχ επιστολές, καταστάσεις κλπ) που έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις.