Η δεοντολογία ασφαλιστικών συμβούλων


Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική του ικανότητα ή αξιοπιστία των.
Δεν παραπλανά τον Ασφαλιζόμενο, δεν συκοφαντεί, δεν διαβάλλει τα συμβόλαια και τα προγράμματα άλλων Εταιριών ή συνεργάτη τους, δεν παρουσιάζει αναληθείς όρους.
Δεν μετέρχεται μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτων ή παραπλανητικών πράξεων και πρακτικών.
α) Παραπλανητική παρουσίαση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως προς τις προϋποθέσεις, ωφελήματα, όρους.
β) Δηλώσεις ψευδείς ή ανακριβείς που γίνονται ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και αφορούν την οικονομική κατάσταση συναδέλφων τους, άλλων διαμεσολαβούντων ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
γ) Προσφορά εκπτώσεων ασφαλίστρων ή ειδικών ευεργετημάτων ή εκβιαστικών προτάσεων με στόχο τη σύναψη ασφάλειας.
δ) Χρησιμοποίηση μεθόδων πωλήσεων που υποβαθμίζουν το επάγγελμα και το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης γενικότερα.
Ιδίως:
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος τηρεί το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
Δεν μεταφέρει συμβόλαια (γενικών κλάδων) χωρίς την έγγραφη συμφωνία του Ασφαλισμένου.
Σέβεται το χαρτοφυλάκιο του συναδέλφου του.
Ειδικά για τον κλάδο ΖΩΗΣ
ΟΧΙ ΕΜΠΛΟΚΗ του Ασφαλιστικού Συμβούλου στην ΕΞΑΓΟΡΑ ή ΔΙΑΚΟΠΗ του παλαιού Συμβολαίου και έκδοση νέου σε άλλη εταιρία. Ειδικότερα όταν αποχωρεί από την εταιρία του. Η εμπλοκή θεμελιώνεται με γραπτή και τεκμηριωμένη καταγγελία της θιγόμενης εταιρίας, του συνεργάτη της ή του ασφαλισμένου.
Να επισημαίνει στον ασφαλισμένο τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.
Να συμβουλεύει τον ασφαλισμένο να διατηρήσει το προηγούμενο ή τα προηγούμενα συμβόλαια, βασικά ή συμπληρωματικά, να τον πληροφορεί αναλυτικά για την απώλεια των δικαιωμάτων του ή πλεονεκτημάτων και για τους κινδύνους που διατρέχει από τυχόν άκαιρη διακοπή ή εξαγορά.

ΠΗΓΗ: Π.Σ.Α.Σ