Η οδηγία φερεγγυότητας solvency II

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

Ως πρώτο βήμα, εκδόθηκε η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Νοέμβριο 2009.

Στις 13 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την Οδηγία Omnibus II η οποία τροποποίησε την ανωτέρω Οδηγία, ενσωματώνοντας ρυθμίσεις για τις μακροχρόνιες εγγυήσεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Καθόρισε, επίσης, την 1η Ιανουαρίου 2016 ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη πραγματοποιήθηκε με τον 
ν. 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016).

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος